OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

platné  od 20.08.2013 pro www.badminton-souvenirs.com provozovaný Michaelou Bencovou, IČ: 63931931, Strančická 3339/35, 100 00 Praha 10 - Strašnice.
Veškeré objednávky   přijaté přes  internetové rozhraní (tj. nákupní košík), elektronickou   formou na  emailovou adresu (případně SMS), doručené písemně na naši    poštovní adresu, či přijaté telefonicky nebo jsou považovány za    závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání.
Odesláním    objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním Obchodních    podmínek platných pro internetový obchod www.badminton-souvenirs.com v okamžiku    provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v    okamžiku odeslání objednávky.
S každou dodávkou (případně při osobním    převzetí) je automaticky odeslán daňový doklad, který zároveň slouží    jako dodací a záruční list.
Prezentované akce platí do vyprodání  zásob, případně do uvedeného data.
Telefonní linky jsou zpoplatněny  běžným tarifem, mobilní telefony dle tarifu Vašeho poskytovatele.

Možnosti  objednávky na www.badminton-souvenirs.com
- přes www rozhraní (košík) -  standardní způsob
- elektronickou poštou (e-mail)
- telefonicky
- písemně na naši adresu

Náležitosti řádné  objednávky (vyžadováno pouze při objednávce, která nejde přes webové  rozhraní)
Každá   objednávka realizovaná jiným způsobem než přes  nákupní košík a webové   rozhraní musí splňovat určité minimální  náležitosti důležité pro  řádné  vystavení dokladů a rychlé doručení  skutečně požadovaného zboží k   zákazníkovi.

Neregistrovaní  uživatele musejí uvést minimálně tyto údaje:

• iniciály  objednavatele (jméno a příjmení, případně název kupujícího a jeho IČ v  případě firmy)
• přesné místo dodání včetně PSČ (případně i  fakturační adresu, pokud je odlišná)
• jeden funkční kontakt  (telefon, mail nebo e-mail)
• přesný název zboží
• počet kusů,  barvu a velikost
• požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží

Registrovaní  uživatelé musí uvést minimálně tyto údaje:

•  registrační číslo nebo přihlašovací jméno
• přesný název zboží
•  počet kusů, barvu a velikost
• požadovaný způsob dopravy a úhrady  zboží

Ověření a zrušení objednávky

Prodejce  si   vyhrazuje možnost telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka    realizovaná jedním z výše uvedených způsobů je považována za závaznou,    není-li stronována prostřednictvím webového rozhraní, případně    telefonicky nebo e-mailem, ještě týž den.

Zrušení  objednávky ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje  právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných  případech:

• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• výrazným  způsobem se změnila cena

V   případě, že by taková situace skutečně  nastala, se zavazujeme, že Vás   budeme neprodleně kontaktovat  telefonicky nebo e-mailem, a následně  se s  Vámi domluvíme na dalším  postupu (náhrada objednaného zboží  jiným,  zrušení celé objednávky, ...).  Pokud jste již za objednané  zboží  zálohově zaplatili (např. převodem z  účtu) a výsledná částka za   zbývající část objednávky bude nižší než  částka celkem zaplacená,  budou  peníze převedeny zpět na Váš účet do 5  pracovních dnů. V  případě, že  částka za pozměněnou objednávku bude vyšší  než částka  zaplacená, bude  Vám takto vzniklý rozdíl dán k úhradě.

Částečné  vyřízení objednávky

Pokud nastane situace, kdy z vaší  objednávky některá nebo některé z položek nebudou skladem,
zašleme  vám alespoň tu nebo ty položky, které jsou okamžitě k dispozici.
V    případě, že souhrnná hodnota celé objednávky přesahovala částku, při    které byste již neplatili poštovné dle ceníku dopravy, potom při    rozdělení objednávky a hodnotě kterékoli její části nižší než částka    výše uvedená nebudete hradit žádné poštovné u žádné ze zásilek.
Jestliže    souhrnná hodnota celé objednávky nepřesahovala částku, při které  byste   již neplatili poštovné dle ceníku dopravy, a poštovné by tedy  bylo   účtováno, potom při rozdělení objednávky budete hradit poštovné  pouze   jednou, tj. stejně jako by tomu bylo při vyřízení kompletní  objednávky.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Kupující  může objednávku stornovat ještě před její expedicí.   Stornovat  objednávku lze buď prostřednictvím naší informační linky.
Zrušení  objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy (bez udání  důvodu)
Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu se  zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo  odstoupit od
smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě  prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v
této lhůtě, prosíme Vás o  dodržení všech níže uvedených podmínek:

1. zboží nesmí být  použito
2. zboží musí být v originálním obalu (nepopisujte obal a  nelepte na něj nic) a kompletní
(včetně příslušenství, návodu,  produktů, které byly dodány se zbožím za 1 Kč, atd.)
3. zboží nesmí  být žádným způsobem poškozeno
4. společně s vraceným zbožím je třeba  zaslat také originál daňového dokladu (faktury)
5. poštovné spojené  se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo
být  při přepravě pojištěno
6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku,  taková zásilka nemůže být z naší strany přijata!!!

Při  uplatnění na výměnu nebo vrácení bez udání důvodu je třeba uplatnit  následující postup:

1. Zákazník nejprve vyplní reklamační  protokol, který najde ve   složce "vše o nákupu" v sekci obchodní  podmínky. Tento protokol   obsahuje všechny důležité informace, které jsou  nezbytné pro   bezproblémové vyřízení reklamace.
2. Vyplněný protokol  je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
3.   Protokol musí být vložen  do zásilky, která bude obsahovat reklamované   zboží. Zboží je třeba  zabalit tak, aby obal dostatečně bránil  poškození  reklamovaného výrobku  během přepravy (včetně obalu  výrobku!).
4. Požadavek je zpravidla  vyřízen do 5 pracovních dnů od přijetí zboží.

Při současném  splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení   zboží Vám plnou kupní  cenu zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to   nejpozději do 14  pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Číslo účtu   uvádějte  kompletní, včetně pomlček. Peníze nevracíme složenkou!

V případě  nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci   bohužel  akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude   vráceno  zpět.

Změny dokladů

Po odeslání  objednávky není možné změnit údaje uvedené na faktuře,   především pak  změnit dodavatele na z fyzické osoby na právnickou osobu   nebo na  podnikající fyzickou osobu (s IČ).
Prodávající si vyhrazuje právo  změnu údajů na faktuře provést za poplatek dle platného ceníku.

Dodací  lhůta

Standardní dodací lhůta je 5 pracovních dní ode  dne přijetí   objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude vyřízení  objednávky   trvat déle. V takovém případě bude zákazník telefonicky nebo  e-mailem   kontaktován a následně mu bude sdělen předpokládaný termín  expedice   zboží. Zákazník má právo zrušit objednávku daného zboží bez  udání   důvodu.

Řešení sporů

Veškeré  majetkové spory vzniklé na základě těchto obchodních   podmínek a/nebo v  souvislosti s ní se strany zavazují řešit v rozhodčím   řízení v souladu  se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o   výkonu rozhodčích  nálezů v platném znění, před jediným rozhodcem, a to   dle Rozhodčího řádu  a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení, vydaných   Registrem rozhodců  ČR, s.r.o., IČ: 277 38 108, se sídlem Brno,   Merhautova 1024/155, PSČ:  613 00 a zveřejněných na internetových   stránkách Registru rozhodců ČR,  s.r.o. na adrese   www.registrrozhodcu.cz. Strany výslovně prohlašují, že  se před   uzavřením kupní smlouvy seznámily s výše uvedenými dokumenty  vydanými   Registrem rozhodců ČR, s.r.o.

Rozpor s kupní  smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není  ve shodě s kupní   smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající  bezplatně a bez   zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího  kupní smlouvě, a   to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo  její opravou;   není-li takový postup možný, může kupující požadovat  přiměřenou slevu z   ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí,  pokud kupující před   převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo  rozpor s kupní   smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se  projeví během   šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor  existující   již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo  pokud se   neprokáže opak.

Platnost obchodních podmínek

Uvedené obchodní podmínky se vztahují výhradně na kupní smlouvy    uzavřené s fyzickými nepodnikajícími osobami (bez uvedení IČ na    faktuře). Kupní smlouvy uzavřené s ostatními subjekty (právnické osoby a    podnikatelé) se řídí Obchodním zákoníkem.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka.
Na zboží se vztahuje záruka    podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech    jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční    lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu    vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje    zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční  lhůta

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24  měsíců. V případě,   že je na produkt poskytována delší záruční lhůta,  její délka je   vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupující je povinen  prohlédnout zboží bezprostředně při jeho   převzetí. Pokud je zjištěno  poškození, vyhotoví se záznam o poškození a   prodávající je povinen  poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo   dodat jiný bezvadný výrobek.  Pozdější reklamace mechanického poškození   výrobku již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku   a zákonem na ochranu  spotřebitele. Reklamaci nelze podat telefonicky.  V  případě zjištění  neodstranitelné vady zboží (na základě písemného   posouzení  autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje   povaha  výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně   vrácena již  zaplacená celá cena zboží zpět. Za vyřízení reklamace je   odpovědný  pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze   stránek prodejce.  V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat,   kteréhokoliv  zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.

Postup  uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamce je třeba  uplatnit následující postup:

1. Zákazník nejprve vyplní  reklamační protokol, který najdete v   podsekci obchodních podmínek. Tento  protokol obsahuje všechny důležité   informace, které jsou nezbytné pro  bezproblémové vyřízení reklamace.  Do  protokolu uveďte závadu co  nejpodrobněji, případně můžete připojit   nákres na již vytištěný  protokol.
2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ,  že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
3. Vyplněný  protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
4.   Protokol musí  být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované   zboží. Zboží je  třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil  poškození  reklamovaného  výrobku běhěm přepravy (včetně obalu  výrobku!).
5. Zboží je třeba  poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho část.
6. Zboží  odesílejte na adresu :

Michaela Bencová
Strančická 3339/35
100 00 Praha 10

Zboží, které bude na naši  adresu zasláno bez vysvětlení, bude   obratem zasláno zpět. Na základě  přiložených podkladů bude reklamace   odborně posouzena a bude stanoven  další postup při vyřizování   reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost  reklamace vždy posuzuje   výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba  (např. zbožíznalec), který   vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V  případě, že bude reklamace   shledána jako oprávněná, bude kupujícímu  zaslán opravený výrobek, nový   kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak  učiněno bezprostředně po   posouzení reklamace. V případě oprávněné  reklamace má kupující nárok na   úhradu vzniklých nákladů spojených s  reklamací (poštovného) v   přiměřené výši. Finanční obnos zašleme převodem  na bankovní účet, a to   nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení  reklamace. Číslo účtu   uvádějte kompletní, včetně pomlček. Peníze  nevracíme složenkou!
O   výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat  ve lhůtě do 30 dní od   přijetí zboží - telefonicky, e-mailem nebo  prostřednictvím   administračního rozhraní.